Ngày 20/5/2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho toàn thể công chức, người lao động

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường tại văn bản số 923/TCQLTT-CSPC ngày 07/5/2020, ngày 20/5/2020 Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định 19/2020/NĐ-CP đến toàn thể công chức trong đơn vị là những công chức được phân công tham gia công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tùng - Quyền Cục trưởng nêu lên tầm quan trọng của Nghị định 19/2020/NĐ-CP, mục đích kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nhấn mạnh những nội dung cần lưu ý như: các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và những nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Quyền Cục trưởng nhấn mạnh rằng đây là 01 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến vai trò, trách nhiệm của công chức QLTT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường. Vì vậy, yêu cầu toàn thể công chức QLTT, nhất là người đứng đầu các đơn vị, Trưởng đoàn kiểm tra, Kiểm soát viên thị trường đã được cấp thẻ kiểm tra thị trường phải tập trung lắng nghe triển khai Nghị định.

Đồng chí Nguyễn Thành Danh – Kiểm soát viên chính thị trường, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã triển khai các nội dung cụ thể của Nghị định, nhấn mạnh những nội dung có liên quan nhiều đến hoạt động công vụ của công chức QLTT.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Quyền Cục trưởng lưu ý rằng do ảnh hưởng dịch Covid 19 nên Bộ Tư pháp chưa triển khai được kế hoạch quán triệt Nghị định 19/2020/NĐ-CP trong phạm vi cả nước nên sau hội nghị này, công chức QLTT tiếp tục nghiên cứu, báo cáo về Cục QLTT những nội dung chưa rõ để Cục tổng hợp, trao đổi, góp ý trong các hội nghị quán triệt Nghị định 19/2020/NĐ-CP do các cơ quan thuộc ngành Tư pháp, Bộ Công Thương và Tổng cục QLTT tổ chức trong thời gian tới. Yêu cầu Phòng Thanh tra – Pháp chế nghiên cứu, tham mưu nội dung kiểm tra nội bộ định kỳ cho phù hợp với Nghị định 19/2020/NĐ-CP và các quy định của ngành Công Thương.

Nguyễn Như Ý
Phòng Thanh tra Pháp chế