Học tập và quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW của Ủy ban kiểm tra Trung ương

Sáng ngày 06/4/2022 tại Hội trường B – Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Quản lý thị trường, Chi bộ Văn phòng phối hợp cùng Chi bộ Đội Quản lý thị trường tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và một số văn bản mới của Đảng. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục, Bí thư Chi bộ Văn Phòng và đồng chí Huỳnh Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Cục, Bí thư Chi bộ Đội Quản lý thị trường phổ biến đến Hội nghị nội dung Kết luận và Quy định nêu trên. Hội nghị có sự tham dự của 19 đảng viên và công chức thuộc 02 Chi bộ

Tại Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục, Bí thư Chi bộ Văn Phòng về việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; đồng chí Huỳnh Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Cục, Bí thư Chi bộ Đội Quản lý thị trường về việc triển khai Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm.

Quang cảnh Hội nghị 

Hội nghị dành thời gian để thảo luận, trao đổi về các vấn đề liên quan đến công tác triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương được quán triệt lần này.

Phát biểu quán triệt tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa quán triệt, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm giúp các đồng chí nghiên cứu, nắm bắt về nội dung cơ bản của các văn bản mới của Đảng cũng như các văn bản triển khai của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục. Đây là các văn bản rất quan trọng trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mà Trung ương ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, sâu rộng các văn bản nêu trên là cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, ngay sau Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị các đồng chí nghiên cứu thêm Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong đó, cần nắm chắc, hiểu rõ 4 điểm mới, 4 mục tiêu, 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; 11 nhiệm vụ trọng tâm tại Kết luận số 21-KL/TW. “Đây là những vấn đề hết sức quan trọng, có tính chất quyết định và ý nghĩa xuyên suốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn tỉnh trong thời gian tới”./.

Lê Võ Phương Bình
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương