Chi tiết văn bản

 Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tinh thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

MENU VĂN BẢN

  • Toàn bộ văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Loại văn bản