Chi tiết văn bản

 Thông tư quy định việc lập toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

MENU VĂN BẢN

  • Toàn bộ văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Loại văn bản