Chi tiết văn bản

 Thông tư quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử

MENU VĂN BẢN

  • Toàn bộ văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Loại văn bản