Thông báo về việc mời chào giá thực hiện thẩm định giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương Thông báo về việc mời chào giá thực hiện thẩm định giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Trịnh Nguyễn Vĩnh Phước
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương