Thông báo về việc mời chào cung cấp dịch vụ máy móc thiết bị chuyên dùng năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương Thông báo về việc mời chào cung cấp dịch vụ máy móc thiết bị chuyên dùng năm 2023
Phòng Tổ chức Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương