Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đội Quản lý thị trường số 2 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương