Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Trịnh Nguyễn Vĩnh Phước
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương