Quyết định về việc phê duyệt chủ trương và kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Thuê kho chứa tài sản bị tịch thu cho Đội Quản lý thị trường số 5 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương năm 2023"

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương và kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Thuê kho chứa tài sản bị tịch thu cho Đội Quản lý thị trường số 5 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương năm 2023"
Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương