Hoạt động

BÌNH DƯƠNG: TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI VÀ GIẢI QUYẾT THÔI VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM

Ngày 22/3/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã tổ chức trao Quyết định nghỉ hưu trước tuổi và giải quyết thôi việc hưởng chế độ bảo hiểm đối với 04 công chức