Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 1 dự án "Đầu tư trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương"

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 1 dự án "Đầu tư trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương"
Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương