Bình Dương: Công tác Thanh tra chuyên ngành được tập trung thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao

Thanh tra chuyên ngành là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao. Trong năm 2022, Đoàn Thanh tra chuyên ngành đã xử phạt vi phạm hành chính trên 400 triệu đồng đối với 03 đơn vị được phê duyệt thanh tra theo kế hoạch và đôn đốc thu, nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước

Hàng năm căn cứ định hướng của Bộ Công Thương và Tổng cục QLTT, Cục QLTT tỉnh Bình Dương đã xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành theo đúng lĩnh vực, đối tượng quản lý. Công tác thanh tra được thực hiện nghiêm túc, các cuộc thanh tra được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, kết thúc đúng kế hoạch đề ra và kết luận thanh tra thực hiện đúng theo quy định, hiệu quả thanh tra đạt kết quả cao.

Phòng Thanh tra – Pháp chế trực tiếp thực hiện chức năng tham mưu, tiến hành thanh tra chuyên ngành theo quy định. Đoàn thanh tra đã có sự phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn và cơ quan chức năng liên quan khi thực hiện nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra.

Thành viên Đoàn Thanh tra kiểm tra các thông số của cột đo

Việc thanh tra doanh nghiệp theo kế hoạch hàng năm nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại của các tổ chức hoạt động kinh doanh trên địa bàn, đã giúp cho doanh nghiệp dần dần đi vào nề nếp, ổn định và nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật ngày càng tốt hơn.

Thành viên Đoàn Thanh tra đang thực hiện đo bồn tại 01 Cửa hàng xăng dầu

Công tác thanh tra luôn được gắn với công tác tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp, từ đó các doanh nghiệp được thanh tra đã hiểu, xác định việc thanh tra là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước. Nên doanh nghiệp luôn có thái độ hợp tác và tạo điều kiện cho công tác thanh tra được thuận lợi.

Thành viên Đoàn thanh tra ghi nhận số total thực tế của các cột đo xăng dầu

Để đạt được kết quả thanh tra, có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện thuận lợi của Tổng cục QLTT, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Cục QLTT giúp cho Đoàn thanh tra giải quyết nhanh chóng các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ, chỉ đạo kịp thời trong chuyên môn nghiệp vụ, tạo hiệu quả cao trong công tác thanh tra được triển khai đúng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Như Ý
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương