Kiểm tra, kiểm soát

Bình Dương: Đội QLTT số 5 phát hiện 3.447 quyển sách giáo khoa nghi vấn giả trước thềm năm học mới

Thực hiện công văn số 1548/TCQLTT-CNV ngày 29/8/2022 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra, xử lý sách giả và đề nghị của Nhà xuất bản giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh về việc phối hợp ngăn ngừa sách giả trên thị trường