Kiểm tra, kiểm soát

Bình Dương tiếp tục kiểm tra, lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh hóa chất

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh hóa chất. Trong tháng 5/2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương chủ trì, phối hợp Sở Công Thương và PC 03 - Công an tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra 04 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương