Hoạt động

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT NĂM 2019

Triển khai Kế hoạch số 287/KH-QLTT ngày 09/7/2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương về tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2019, trong 3 ngày: 15, 16 và 21/8/2019