Chính sách

BÌNH DƯƠNG: TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC NGHỈ HƯU, THÔI VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM

Ngày 04/9/2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã tổ chức trao Quyết định nghỉ hưu, thôi việc hưởng chế độ bảo hiểm đối với 03 công chức Nguyễn Ngọc Linh, Bồ Xuân Thu và Phùng Văn Hiếu.