STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách
2019 Thông báo
2
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cục Quản lý thị trường Bình Dương
2022 Quyết định 86/QĐ-QLTT 09/02/2022
3
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Quản lý thị trường Bình Dương
2021 Quyết định 499/QĐ-QLTT 13/05/2021
4
Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục QLTT Bình Dương
2019 Quyết định 603/QĐ-QLTT 06/01/2021
5
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cục Quản lý thị trường Bình Dương
2020 Quyết định 733/QĐ-QLTT 31/12/2019