Tin tức sự kiện

Chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 04/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 30 –KH/ĐUK, ngày 07/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – chuyên đề năm 2022. Triển khai Kế hoạch số 32-KH/ĐUCQLTT ngày 15/4/2022 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022