Kết quả ôn tập, kiểm tra đánh giá chuyên môn nghiệp vụ cho lãnh đạo Phòng, Đội tại Cục Quản lý thị trường Bình Dương

Ngay khi nhận được Quyết định số 1921/QĐ-TCQLTT ngày 13/11/2020 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 2283/QĐ-TCQLTT ngày 29/9/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường Bình Dương đã ban hành 02 kế hoạch đánh giá về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo Phòng, Đội QLTT và công chức không giữ chức vụ; quán triệt, nhắc nhở công chức thường xuyên ôn tập, rèn luyện để đạt kết quả tốt.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ kiểm tra, Cục Quản lý thị trường Bình Dương đã triển khai một số nội dung sau:

- Xây dựng phần mềm ôn tập trắc nghiệm theo từng bộ đề, mỗi bộ đề 60 câu hỏi, các câu hỏi này được lấy ngẫu nhiên trong ngân hàng 652 câu hỏi do Tổng cục biên soạn, phần mềm được cài đặt vào máy tính của tất cả công chức Quản lý thị trường Bình Dương để thuận lợi cho việc ôn tập, rèn luyện.

- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất (Hội trường, đường truyền internet; máy móc thiết bị, hồ sơ tài liệu…) phục vụ kỳ kiểm tra.

- Thành lập Ban Giám sát nội bộ Hội nghị trực tuyến đánh giá chuyên môn nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho thành viên trong Ban Giám sát để có thể phục vụ cho kỳ thi được tốt nhất.

- Để chuẩn bị tốt cho kỳ kiểm tra, ngày 08/11/2021 và ngày 15/11/2021 Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương tổ chức kiểm tra thử để đánh giá năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường. Kết quả cả 02 đợt kiểm tra thử, 17/17 công chức dự kiểm tra có kết quả đạt yêu cầu.

Ngày 25/11/2021, Tổng cục tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá chuyên môn nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường. Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, an toàn phòng chống dịch bệnh và đúng quy chế. Trong quá trình kiểm tra, các công chức đã tuân thủ nội quy, quy chế của kỳ thi, không có công chức nào vi phạm quy định bị lập biên bản. Với tinh thần trách nhiệm, có sự chuẩn bị cũng như nghiêm túc ôn tập, rèn luyện, kết quả 100% công chức dự kiểm tra đạt kết quả cao, cụ thể: có 09/16 công chức đạt loại giỏi, đạt 56,3%; 05/16 công chức đạt loại khá, đạt 31,2%; chỉ có 02/16 công chức đạt loại trung bình, chiếm 12,5%.

Đạt được kết quả trên là do Tổng cục Quản lý thị trường đã quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Cục Quản lý thị trường Bình Dương, các đơn vị trực thuộc cũng như bản thân từng công chức nghiên cứu, học tập, chuẩn bị, ôn tập cho kỳ kiểm tra đánh giá chuyên môn nghiệp vụ được đạt hiệu quả cao nhất.

Qua kỳ kiểm tra, thường xuyên ôn tập, rèn luyện đã giúp cho công chức Quản lý thị trường nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời kết quả làm căn cứ xác định chính xác nhu cầu đạo tạo, bồi dưỡng công chức, sắp xếp công chức đúng người, phù hợp khả năng trình độ… theo như kế hoạch mà Tổng cục đã đề ra./.

Trương Trần Tuấn Anh
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương