1. Quyết định về iệc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 đã cải tiến, mở rộng năm 2022
 2. Bản công bố Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương 2023
 3. Mục tiêu chất lượng 2023
 4. Bản mô tả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 5. Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản
 6. Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội
 7. Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng
 8. Quy trình kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp
 9. Quy trình tổ chức hành động khắc phục
 10. Quy trình xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng
 11. Quy trình nội bộ
 12. Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư
 13. Quy trình giải quyết khiếu nại, tổ cáo
 14. Quy trình thanh tra chuyên ngành
 15. Quy trình tham mưu xử phạt các vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại theo thẩm quyền
 16. Quy trình thẩm định hồ sơ
 17. Quy trình tổng hợp báo cáo theo tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm
 18. Quy trình quản lý văn bản đi, đến
 19. Quy trình tổ chức đào tạo
 20. Quy trình kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử phạt vi phạm hành chính
 21. Quy trình công tác văn thư, lưu trữ
 22. Quy trình quản lý địa bàn và giám sát các đối tượng có dấu hiệu vi phạm
 23. Quy trình luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác