Lịch tiếp công dân

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

STT

Ngày tiếp dân

Thời gian

Ghi chú

01

Ngày 16/02/2022

Từ 8g30 đến 11g30

Từ 13g30 đến 16g30

 

02

Ngày 02/3/2022 và Ngày 16/3/2022

Từ 8g30 đến 11g30

Từ 13g30 đến 16g30

 

03

Ngày 06/4/2022 và Ngày 20/4/2022

Từ 8g30 đến 11g30

Từ 13g30 đến 16g30

 

04

Ngày 04/5/2022 và Ngày 18/5/2022

Từ 8g30 đến 11g30

Từ 13g30 đến 16g30

 

05

Ngày 01/6/2022 và Ngày 15/6/2022

Từ 8g30 đến 11g30

Từ 13g30 đến 16g30

 

06

Ngày 06/7/2022 và Ngày 20/7/2022

Từ 8g30 đến 11g30

Từ 13g30 đến 16g30

 

07

Ngày 03/8/2022 và Ngày 17/8/2022

Từ 8g30 đến 11g30

Từ 13g30 đến 16g30

 

08

Ngày 07/9/2022 và Ngày 21/9/2022

Từ 8g30 đến 11g30

Từ 13g30 đến 16g30

 

09

Ngày 05/10/2022 và Ngày 19/10/2022

Từ 8g30 đến 11g30

Từ 13g30 đến 16g30

 

10

Ngày 02/11/2022 và Ngày 16/11/2022

Từ 8g30 đến 11g30

Từ 13g30 đến 16g30

 

11

Ngày 07/12/2022 và  Ngày 21/12/2022

Từ 8g30 đến 11g30

Từ 13g30 đến 16g30