STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách
2019 Thông báo
2
Quyết định về việc công khai xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương
2023 Quyết định 723/QĐ-QLTTBD 16/08/2023
3
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Cục Quản lý thị trường Bình Dương
2023 Quyết định 103/QĐ-QLTT 10/02/2023
4
Quyết định về việc công khai xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương
2021 Quyết định 966/QĐ-QLTT 31/10/2022
5
Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021
2021 Thông báo 103/TB-TCQLTT 22/08/2022