STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai tài sản công năm 2022
2022 Mẫu 10a-CK/TS, Mẫu 10b-CK/TS 250/QLTTBD-TCHC 31/03/2023