STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách
2019 Thông báo
2
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024
2024 Quyết định 90/QĐ-QLTTBD 24/01/2024
3
Quyết định về việc công khai xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương
2023 Quyết định 723/QĐ-QLTTBD 16/08/2023
4
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Cục Quản lý thị trường Bình Dương
2023 Quyết định 103/QĐ-QLTT 10/02/2023
5
Quyết định về việc công khai xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương
2021 Quyết định 966/QĐ-QLTT 31/10/2022
6
Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021
2021 Thông báo 103/TB-TCQLTT 22/08/2022
7
Công khai tài sản công
2021 Công khai 389/QLTT-TCHC 09/05/2022
8
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cục Quản lý thị trường Bình Dương
2022 Quyết định 86/QĐ-QLTT 09/02/2022
9
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Quản lý thị trường Bình Dương
2021 Quyết định 499/QĐ-QLTT 13/05/2021
10
Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục QLTT Bình Dương
2019 Quyết định 603/QĐ-QLTT 06/01/2021
11
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cục Quản lý thị trường Bình Dương
2020 Quyết định 733/QĐ-QLTT 31/12/2019